نسخه آزمایشی
۹۴ بازدید

مقررات آموزشی نظام وظیفه

مقررات آموزشی نظام وظیفه

 مقررات وظیفه عمومی

براساس اعلام سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، داوطلبان مرد لازم است به هنگام پذیرش در دانشگاه (قبولی قطعی و ثبتنام) یکی از شرایط

زیر را داشته باشند و وضعیت نظام وظیفه خود را مطابق موارد زیر بهطور مشخص در تقاضانامه ثبتنام درج نمایند، در غیر اینصورت مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود.

کد ۱) داشتن کارت پایان خدمت هوشمند.

کد ۲) داشتن کارت معافیت دایم هوشمند (کفالت، پزشکی، ایثارگران و موارد خاص).

کد ۳) کارکنان پایور شاغل در نیروهای مسلح با ارایه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط برای ادامه تحصیل.

کد ۴) متولدین سال ۱۳۵۴ و قبل از آن، این قبیل مشمولان باید پس از اعلام قبولی و در زمان ثبتنام کارت معافیت دایم هوشمند (معافیت سنی عنایت مقام معظم

رهبری) را ارایه نمایند.

کد ۵) مشمولان فارغالتحصیل دوره کاردانی که در سنوات مجاز تحصیلی مدرک خود را اخذ نموده و دارای برگ آماده به خدمت بدون غیبت هستند که زمان پذیرش و

ثبتنام آنان در دانشگاه قبل از تاریخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد.

تبصره: افرادی که تاریخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولی دانشگاه میباشد، لازم است در تاریخ مقرر (مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شوند. بدیهی است در

صورت قبولی در دانشگاه و دارا بودن سایر شرایط و ضوابط، جهت ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد. در غیر این صورت غایب محسوب شده و مجاز به ادامه

تحصیل نخواهند بود.

۱۴۰۱ در سنوات مجاز تحصیلی دانشآموخته میشوند. /۰۶/ کد ۶) دانشجویان سال آخر مقطع کاردانی که تا تاریخ ۳۱

کد ۷) دانشآموختگان مقطع کاردانی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی، دانشآموخته شده و از تاریخ فراغت از تحصیل تا زمان پذیرش در مقطع کارشناسی ناپیوسته

بیش از یک سال سپری نشده باشد.

داوطلبانی که مدت تحصیل آنان در مقطع کاردانی بیش از سقف مجاز سنوات تحصیلی (سنوات تحصیلی اولیه + سنوات تحصیلی ارفاقی) به طول انجامیده، مجاز

به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نیستند.

کد ۸) کارکنان متعهد خدمت در سازمانها و یا وزارتخانهها با رعایت سایر شرایط قانون خدمت وظیفه عمومی و با ارایه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت بالاترین مقام

اجرایی سازمان مربوط برای ادامه تحصیل.

کد ۹) طلاب علوم دینی دارنده مدرک کاردانی یا معادل آن که دارای معافیت تحصیلی حوزوی میباشند.

در صورتی که مرکز مدیریت حوزههای علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه مستقل تایید نمایند که طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصیل در حوزه، به موازات

آن در دانشگاه نیز تحصیل کند، با همان معافیت تحصیلی حوزه، اشتغال به تحصیل وی در دانشگاه بلامانع است. این گونه دانشجویان برای ثبتنام در هر ترم تحصیلی

باید موافقتنامه حوزه علمیه مربوط را ارایه نمایند. بدیهی است زمانی که حوزه علمیه معافیت تحصیلی طلبهای را خاتمه یافته اعلام کند، ادامه تحصیل وی در دانشگاه

(پس از بررسی و دارابودن سایر شرایط) منوط به اجازه سازمان وظیفه عمومی و سپس صدور معافیت تحصیلی دانشگاهی خواهد بود. در غیر اینصورت مجاز به ادامه

تحصیل نخواهد بود.

دفترچه راهنمای پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفهای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۴۰۱ دانشگاه جامع علمی کاربردی

صفحه ۴

کد ۱۰ ) مشمولان دانشآموخته کاردانی دارای برگه معافیت موقت هوشمند بدون غیبت (پزشکی، کفالت) در مدت اعتبار آن.

این دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، بدون معافیت تحصیلی مجاز به ادامه تحصیل نمیباشند. بنابراین بایستی پس از اتمام معافیت موقت از سوی

دانشگاه درخواست مجوز ادامه تحصیل به وظیفه عمومی ارایه و صرفاً در صورت رعایت سایر شرایط قانون خدمت وظیفه عمومی مجوز ادامه تحصیل صادر خواهد شد.

کد ۱۱ ) سربازان وظیفه فاقد غیبت دارای مدرک کاردانی که در سنوات مجاز تحصیلی دانشآموخته شدهاند، با لحاظ سایر شرایط، باید نسبت به اخذ مجوز معافیت تحصیلی

اقدام نمایند.

این دسته از کارکنان پس از اعلام قبولی از سوی دانشگاه، با ارایه گواهی اشتغال به خدمت از یگان مربوط و صدور مجوز تحصیل از سوی وظیفه عمومی (اقدام از

دفاتر پلیس + ۱۰ ) به شرط این که دانشجوی اخراجی نبوده باشند و یا بیش از یک بار سابقه انصراف از تحصیل دانشگاهی نداشته باشند پس از احراز داشتن شرایط ادامه

تحصیل، برای ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد.

۱۴۰۱ به پایان میرسد پس از قبولی، در زمان ثبتنام در دانشگاه میبایست گواهی یا کارت پایان خدمت ارایه نمایند. /۰۶/ تبصره: سربازان وظیفهای که خدمت آنان تا ۳۱

۹۰ (ابلاغ قانون جدید وظیفه عمومی) الزام اً یکبار انصراف از تحصیل /۰۸/ کد ۱۲ ) دانشجویان انصرافی از مقطع کارشناسی ناپیوسته که بدون غیبتاند، چنانچه از تاریخ ۲۲

داده و تاریخ انصراف آنها نیز در سنوات اولیه بوده باشد و همچنین از تاریخ انصراف در دانشگاه و رشته قبلی تا زمان پذیرش در دانشگاه و رشته جدید بیش از یکسال

۲ سال) مدرک کاردانی اخذ نمایند در اینصورت / سپری نشده باشد. ضمناً دانشجویان انصرافی از مقطع کارشناسی پیوسته که صرف اً در سنوات اولیه تحصیلی (حداکثر طی ۵

انصراف آنها به منزله فارغالتحصیل کاردانی محسوب شده و به شرط نداشتن غیبت، مجاز به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته خواهند بود.

تذکرات مهم مقررات وظیفه عمومی:

۱) مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نمیباشند و در صورت قبولی و پذیرش در دانشگاه، معافیت تحصیلی برای آنان صادر نگردیده و دانشگاهها مجاز به ثبتنام

از آنان نمیباشند.

۲) دانشجویان اخراجی دانشگاهها تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیت دایم، شرایط استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت.

۳) دانشآموختگان مشمول در تمامی مقاطع کارشناسی مجاز به شرکت مجدد در این پذیرش نمیباشند.

۴) کارکنان وظیفه (سربازان حین خدمت) مجاز به تحصیل همزمان با انجام خدمت دوره ضرورت نمیباشند. این دسته از کارکنان وظیفه در صورت قبولی در دانشگاه،

نداشتن غیبت اولیه و داشتن سایر شرایط، با مجوز وظیفه عمومی جهت ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد.

۵) برابر تبصره ۱ ماده ( ۳۳ ) قانون خدمت وظیفه عمومی مدت تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته سه سال میباشد که طبق تبصره ۲ همین ماده، با موافقت

کمیسیون موارد خاص دانشگاه و احراز شرایط، پس از اعلام مراتب ظرف مدت ۳ ماه به دفتر پلیس + ۱۰ ، این مدت حداکثر یکسال به عنوان سنوات ارفاقی با دریافت

مجوز از وظیفه عمومی (اقدام از سوی دفاتر پلیس + ۱۰ شهرستان محل استقرار دانشگاه) قابل افزایش خواهد بود. دانشجویانی که حداکثر در مدت مذکور دانشآموخته

نشوند مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نخواهند بود. در صورت عدم درخواست سنوات ارفاقی از سوی دانشگاه، سنوات تحصیلی دانشجو قابل افزایش نخواهد بود.

بالا